سونوگرافی حاملگی

سونوگرافی جنین

 • تشخيص حاملگي:تقريبا يك هفته پس از عقب افتادن پريود ميتوان حاملگي را در داخل رحم مشاهده كرد و حدود ٦هفته بارداري ضربان قلب جنين قابل مشاهده ميباشد. بنابراين اگر ٧-١٠روز پس از مثبت شدن تست بارداري بارداري داخل رحم مشاهده نشد بايد به حاملگي خارج از رحم شك كرد .
 • بررسي NT:بررسي ضخامت پشت گردن جنين جزء غربالگري هاي دوران بارداري ميباشد و زياد بودن ان قابل پيگيري از نظر ناهنجاريهاي جنيني ميباشد.
 • بررسي طول سرويكس :يكي از علل سقطهاي مكرر در سه ماهه دوم بارداري كوتاه بودن طول سرويكس ميباشدكه در صورت تشخيص اقدامات درماني نظير سركلاژ و گذاشتن پساري بايد انجام شود.
 • سونو انومال اسكن: معمولا در ١٨هفته بارداري انجام شده و تمام اندامهاي جنين به تفكيك مورد بررسي قرار ميگيرد.
 • بررسي محل جفت:در صورتي كه محل قرار گيفتن جفت جلو دهانه رحم باشد بايد از نظر چيبندگي مورد بررسي قرار گيرد و مجددا با افزايش سن بارداري براي تعيين محل جفت مجددا سونو انجام شود.
 • تعيين حجم مايع امنيون : در مواردي كه خانم باردار به ابريزش شك داشته باشد مهمترين وسيله تشخيصي براي تعيين ميزان مايع امنيون سونو گرافي ميباشد.
 • پيگيري رشد جنين: در موارد شك به كاهش رشد جنين بهترين وسيله تشخيصي انجام سونو گرافي ميباشد در موارد شديد ميتوان از كالر داپلر جهت بررسي وضعيت جنين استفاده كرد.
 • تعيين نماي جنين: نماي جنين مهمترين فاكتو ر جهت تعيين نحوه زايمان ميباشد .

سونوگرافی جنین

انواع سونوگرافی

 • بررسي علل خونريزيهاي رحم : تعيين ضخامت اندومتر در تعيين درمان خونريزيهاي رحم بسيار مهم است و مرز درمان دارويي يا نمونه برداري از رحم با پايپل را مشخص ميكند .
 • تعيين كيست تخمدان: دربررسي نوع كيست تخمدان و درمان ان با سونو گرافي يا نياز به عمل جراحي را مشخص ميكند.
 • تعيين توده هاي رحمي: گاهي علل دردهاي لگني يا خونريزيهاي رحمي توده هاي رحمي يا ميوم هستند كه ميتوان با سونوگرافي انها را پيگيري كرد.

كلينيك دكتر ليلا مقاره مجهز به جديدتون دستگاه سونوگرافي ساخت امريكا بوده واز توان بالا در تشخيص موارد فوق برخوردار مي باشد.

نوشتن دیدگاه